Home PagePrzetargi

Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 z dnia 10.11.2017 roku:

Nazwa projektu: RPMA.03.03.00-14-7869/17 „Innowacyjna technologia produkcji świeżych, prozdrowotnych makaronów, wspierających zdrowe odżywianie” ramach Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów, lub usług (poprzez wdrażanie wyników prac B+R)”

Przedmiot zamówienia:
Budowa budynku biurowo-produkcyjno-magazynowego zakładu produkcyjnego świeżych i mrożonych makaronów „PERINO” wraz z instalacjami zewnętrznymi, zbiornikiem przeciwpożarowym, stacją transformatorową, drogami wewnętrznymi (z placem manewrowym, miejscami postojowymi, utwardzeniami terenu) – na działkach nr ew. 108, 109, 110 w miejscowości Wielgolas Brzeziński gm. Halinów;

Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane;
Termin składania ofert: 24.11.2017 roku

Załączniki:
 Zapytanie Ofertowe nr 1/11/2017
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 3 – Umowa o zachowaniu poufności;
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót;
Załącznik nr 5 – Wykaz osób;
Załącznik nr 7 – decyzja Starosty Mińskiego Nr 281/2017 z dnia 12.10.2017 roku znak AB.6740.4.241.2017 – pozwolenie na budowę

 

[24.11.2017]
Na prośbę oferentów termin złożenia oferty wskazany w pkt. 6.1.2 został wydłużony do dnia 8 grudnia 2017 roku.

[05.12.2017]
Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji  wymaganej dla realizacji zapytania ofertowego 1/11/2017 przedłużamy termin na składanie ofert do dnia 15 grudnia 2017 roku.

[29.01.2018]
Szanowni Państwo,
W związku z toczącym się postępowaniem nr 1/11/2017 dotyczącym Projektu: „Budowa budynku biurowo-produkcyjno-magazynowego zakładu produkcyjnego świeżych i mrożonych makaronów „PERINO” wraz z instalacjami zewnętrznymi, zbiornikiem przeciwpożarowym, stacją transformatorową, drogami wewnętrznymi (z placem manewrowym, miejscami postojowymi, utwardzeniami terenu) – na działkach nr ew. 108, 109, 110 w miejscowości Wielgolas Brzeziński gm. Halinów” informuję, że spółka z o.o. Perino zakończyła postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
Powyższe jest zgodne z zapisami Zapytania Ofertowego pkt 7.7.


Zapytanie ofertowe nr 2/11/2017 z dnia 14.11.2017 roku

Nazwa projektu: RPMA.03.03.00-14-7869/17  „Innowacyjna technologia produkcji świeżych, prozdrowotnych makaronów, wspierających zdrowe odżywianie” ramach Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów, lub usług (poprzez wdrażanie wyników prac B+R)”

Przedmiot zamówienia: zakup urządzeń składających się na linię technologiczną do produkcji świeżych i mrożonych makaronów „PERINO” do zakładu produkcyjnego w miejscowości Wielgolas Brzeziński gm. Halinów wraz z dostawą, instalacją i rozruchem;

Rodzaj zamówienia: zakup urządzeń do linii technologicznej wraz dostawą, instalacją i rozruchem
Termin składania ofert: 14.12.2017 roku

Załączniki:
• Zapytanie Ofertowe 2/11/2017
• Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
• Załącznik nr 2 – Oświadczenia

[12.12.2017]
Pytanie i odpowiedź z dnia 12.12.2017

[19.02.2018]
WYNIK POSTĘPOWANIA 2/11/2017 – PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 2/11/2017

English